CURSOS

Proyectos y experiencia educativa creados por Brisa MP

Projectes i experiència educativa creats per Brisa MP.  

Education programs by Brisa MP

CUERPO I ESCENA I TECNOLOGÍAS

2021 ESCENA DIGITAL Workshop PDE Programa de Direcció Escènica Goethe Institut, Fundació Teatre a Mil. Xile

2021 ESCENA DIGITAL Workshop PDE Programa de Dirección Escénica Goethe Institut , Fundación Teatro a Mil. Chile

2021 DIGITAL SCENE Workshop PDE Scenic Direction Program. Goethe Institut , Teatro a Mil Foundation. Chile

2021 ESCENA DIGITAL. Workshop. Canòdrom Ateneu de Innovació Digital i Democràtica. Barcelona 

2021 LED Laboratori ESCENA DIGITAL. Mentora artístic. Centre Cultura d’ Espanya de Santiago. Xile

2017 CENA DIGITAL Festival dança em foco. Fortaleza. Brasil

2021 ESCENA DIGITAL. Workshop. Canòdrom Ateneu de Innovació Digital i Democràtica. Barcelona 

2021 LED Laboratorio ESCENA DIGITAL. Mentor artístico. Centro Cultura de España de Santiago. Chile

2017 CENA DIGITAL Festival dança em foco. Fortaleza. Brasil.

2021 DIGITAL SCENE. Workshop. Canòdrom Ateneu de Innovació Digital i Democràtica. Barcelona 

2021  LED DIGITAL SCENE Laboratory. Artistic Mentor. CCE. Spain Cultural Center of Santiago. Chile 

2017 SCENE DIGITAL. dança em foco International Festival . SESC. Fortaleza. Brazil.

2016 A+ T Art i tecnologia. Workshop. Mestres d’ arts. Galeria. La Panera. Lleida. Catalunya

2015 – A+ T KIDS Art i Tecnologia per a nens. Escola Salvador Sanfuentes. Santiago- Xile

2016 A+ T Arte y tecnología. Workshop. Maestros de artes. Galería. La Panera. Lleida. Cataluña

2015 – A+ T KIDS Arte y Tecnología para niños. Escuela Salvador Sanfuentes. Santiago- Chile.

2016 A+ T Art & Technology. Workshop for the Arts Teachers . La Panera Art and Gallery. Lleida. Catalonia.

2015 – A+ T KIDS art and technology for children. Salvador Sanfuentes College. Santiago of Chile

2013 COS ++. Workshop art, cos i tecnologia. Centre Cultural d’ Espanya de. Santiago.

2012 COS + + pràctiques artistiques medials i escena. Espai Cultural Pata de Ganso. Buenos Aires, Argentina.

2011 Taller ESCENA DIGITAL. «Festival Dies de Dansa». Centre Cultural d’ Espanya, CCE. Santiago. Xile

2013 CUERPO ++. Workshop arte, cuerpo y tecnología. Centro Cultural de España de. Santiago.

2012 CUERPO ++prácticas artísticas mediales y escena. Espacio Cultural Pata de Ganso. Buenos Aires, Argentina. 

2011 Taller ESCENA DIGITAL . “Festival Días de Danza”. Centro Cultural de España, CCE. Santiago. Chile

2013 BODY ++. Workshop art, body and technology. Cultural Center of Spain. Santiago.

2012 BODY ++ scena and media artistic practices. Pata de Ganso Cultural Space. Buenos Aires. Argentina.

2011 DIGITAL SCENE. Workshop. «Días de Danza». Spain Cultural Center. CCE. Santiago of Chile.

2009 ESCENA DIGITAL. Casa Víctor Hugo (Habana, Cuba) Festival Internacional de dansa en paisatges urbans Habana Vieja Ciutat en Moviment. Cuba.

2009 ESCENA DIGITAL. Casa Víctor Hugo (Habana, Cuba) Festival Internacional de danza en paisajes urbanos Habana Vieja Ciudad en Movimiento. Cuba.

2009 DIGITAL SCENE. Casa Víctor Hugo (Havana, Cuba) International Festival of dance in urban landscapes Old Havana City in Movement. Cuba.

VIDEO CREACIÓN I SCREENDANCE

2019 BALLAR PER A LA CÀMERA. Taller Centre Cívic Sant Agustí. Barcelona

2011 Intro.a la creación en VIDEODANSA. Corporació Cultural de la Municipalitat de la Florida. Santiago de Xile.

2010 Taller de VIDEODANSA. «Festival Dies de Dansa». Centre Cultural d’ Espanya, CCE. Santiago de Xile.

2009 Taller de VIDEODANSA. Festival Internacional de dansa a Pantalla Xile FIVC. Valparaíso, Xile

2008 BALLAR PER A LA CÀMERA. Festival Internacional INTERFACE. Santiago de Xile.

2008 Curs per la creació en VIDEODANSA.Balmaceda Arte Joven. Santiago de Chile.

2008 LAB DE PROBAS. Mentora en Laboratori de Projectes Coreogràfics i Preformatius. Espai Nimiku. Santiago de Xile. Xile.

2019 BALLAR PER A LA CAMERA. Taller Centre Cívic Sant Agustí. Barcelona.

2011 Intro. a la creación en VIDEODANZA.  Corporación Cultural de la Municipalidad de la Florida. Santiago de Chile.

2010 Taller de VIDEODANZA . “Festival Días de Danza”. Centro Cultural de España, CCE. Santiago de Chile.

2009 Taller de VIDEODANZA . Festival Internacional de danza en Pantalla Chile FIVC. Valparaíso, Chile

2008 DANZAR PARA LA CÁMARA . Festival Internacional INTERFACE. Santiago de Chile.

2008 Curso creación en VIDEODANZA. Balmaceda Arte Joven. Santiago de Chile.

2008 LAB DE PRUEBAS. Mentoría. Laboratorio de Proyectos Coreográficos y Preformativos . Espacio Nimiku. Santiago de Chile. Chile.

2018 DANCE FOR CAMERA. Workshop. Centre Cívic. Santa Agustí. Barcelona.

2011 VIDEODANCE introduction of creation. Cultural La Florida Espace. Santiago of Chile.

2010 VIDEODANCE workshop. Días de Danza, dance Festival. Spain Cultural Center. CCE. Santiago of Chile.

2009 VIDEODANCE workshop. International screendance festival of Chile, FIVC. Valparaíso, Chile.

2008 DANCE FOR CAMERA. INTERFACE International Festival. Santiago of Chile.

2008 VIDEODANCE Creation curs. Balmaceda Arte Joven. Santiago of Chile.

2008 ERROR LAB. Mentoring. Laboratory of Choreographic and Preformative Projects. Nimiku space. Santiago de Chile. Chile.

UNIVERSIDADES

2018 DANSA PER A LA CÀMERA Facultat d’ Arts. Universitat Nacional de Costa Rica. Sant Josep. Costa Rica

2010 PROFESSORA GUIA DE TESI DE GRAU. «Videodansa Documentació, contextos i panorama actual». Escola de Dansa i Coreografia. Universitat UNIACC. Xile

2010 DOCENT UNIACC OT : Videodansa. Performance i nous mitjans. Facultat d’ Arts, Universitat UNIACC. Santiago de Xile.

2008-2009 Professora guia Tesi de Grau «Cos – imatge audiovisual». Escola de Pedagogia en Dansa. Universitat Arcis. Santiago de Xile

2003-2004 Professora ajudant càtedra»dansa improvisació». Professora Paulina Mellado en la carrera de Pedagogia en Dansa de la Universitat Arcis. Santiago-Xile

2018 DANZA PARA LA CÁMARA.  Facultad de Artes. Universidad Nacional de Costa Rica. San José. Costa Rica

2010 PROFESORA GUÍA DE TESIS  DE GRADO. «Videodanza Documentación, contextos y panorama actual». Escuela de Danza y Coreografía. Universidad UNIACC. Chile

2010. DOCENTE  UNIACC  OT : Videodanza. Performance y nuevos medios. Facultad de Artes, Universidad UNIACC. Santiago de Chile.

2008-2009 Profesora guía Tesis de Grado “Cuerpo – imagen audiovisual”. Escuela de Pedagogía en Danza. Universidad Arcis. Santiago de Chile

2003-2004 Profesora ayudante cátedra»danza improvisación» . Profesora Paulina Mellado en la carrera de Pedagogía en Danza de la Universidad Arcis. Santiago-Chile 

2018 DANCE FOR CAMERA Performing Arts. UNA National Costa Rica University.  San José. Costa Rica.

2010  THESIS DIRECTOR . Performing Arts UNIACC University. Santiago, Chile.

2010. TEACHER UNIACC : Videodance. Performance and new media. Faculty of Arts, UNIACC University. Santiago of Chile.

2008-2009  THESIS DIRECTOR . Performing Arts ARCIS University. Santiago of Chile.

2002-2004 professor’s assistant “Dance Improvisation” Paulina Mellado titular professor. Performing Arts ARCIS University. Santiago of Chile

CMC LAB

Cuerpo , Medios y Ciudad

Cos, Mitjians i Ciutat

Body, Medias and City

2012 “CMCLab MAGNÉTICA FEST. Buenos Aires. Argentina.

2012 CMCLAB Laboratori Cos Mitjans i Ciutat. Festival INTERFACE 3.0. Balmaceda Arte joven. Valparaíso- Xile.

2011 CMCLAB Laboratori Cos Mitjans i Ciutat. Festival Internacional de Dansa «Crear en Llibertat». Asunción. Paraguai.

2012 “CMCLab MAGNÉTICA FEST. Buenos Aires. Argentina.

2012 CMCLAB Laboratorio Cuerpo Medios y Ciudad.  Festival INTERFACE 3.0 . Balmaceda Arte joven . Valparaíso- Chile. 

2011 CMCLAB Laboratorio Cuerpo Medios y Ciudad. Festival Internacional de Danza “Crear en Libertad”. Asunción . Paraguay. 

2012 “CMCLab MAGNÉTICA FEST. Buenos Aires. Argentina.

2011 CMCLab body, medias and city. INTERFACE 3.0 Fest. Balmaceda Arte joven . Valparaíso- Chile. .

2011 CMCLab body, medias and city. CREAR EN LIBERTAD International Dance Festival. Asunción. Paraguay.